Tag Archives: moralbundenhet

Européernas moralbundenhet, vår akilleshäl?

Evolutionspsykologi är ett intressant ämnesområde som handlar om hur våra beteendemönster generellt och i vissa situationer är ärftligt betingade och tanken är att det reaktionsmönster som var mest fördelaktigt för våra förfäder när det gällde att föra sina egna och närbesläktade individers gener vidare i konkurrensen med andra i viss mån ”hårdkodats” i våra gener. Det handlar bland annat om benägenhet till altruism i olika situationer, benägenhet till parbildning, hur etnocentrisk man är och i vilken mån man planerar långt i förväg eller tar dagen som den kommer.

När man vill manipulera människor, i synnerhet människor av europeisk härkomst, att gå emot sitt eget gruppintresse (eller motverka denna manipulation) så är det effektivt att känna till lite om hur vi är beskaffade när det gäller synen på moral. Så här skriver en känd evolutionspsykolog, som är mindre omtyckt av de som vill ha frikostig invandring:

”The key therefore for a group intending to turn the Puritans and other Europeans derived from hunter-gatherers against themselves is to convince them of the evil of their own people. Because they are individualists at heart, Europeans readily rise up in moral anger against their own people once they are seen as morally blameworthy—a manifestation of their much stronger tendency toward altruistic punishment deriving from their evolutionary past as hunter gatherers.”

Exakt hur olika personlighetsfaktorer typiska för en viss grupp uppkommit genom årtusendena är förstås höggradigt spekulativt och svårt att bevisa men när det gäller européer och moral finns det två saker som enligt hypotesen ovan gör att media får extra lätt att manipulera oss.

1. Vi är väldigt moralbundna, vi är mindre benägna att agera utifrån ett uppenbart själviskt intresse eller agera utifrån den egna gruppens intresse jämfört med många andra grupper. Knepet för att få européer att gå emot sitt eget gruppintresse är därför att få gruppintresset att framstå som omoraliskt. Det går inte att få en flock vargar, lejon, eller schimpanser att ge upp sitt territorium genom att lura i dem att det är omoraliskt att försvara sitt revir, men det går utmärkt när det handlar om européer. Vi är alltså i den meningen dummare än apor.

2. Européer är enligt teorin mer benägna än andra till en universell, snarare än en partikulär moralsyn. Människor som formats efter att i tusentals år levt i mer tätbefolkade områden som exempelvis Indien eller mellanöstern där konkurrensen inte så mycket varit på individnivå men mellan olika stammar, kaster eller klaner har enligt gruppevolutionär teori lättare för att använda sig utav dubbla måttstockar.

Dessa, ehuru något spekulativa, forskningsresultat tycker jag är intressanta och förtjänar vidare spridning. Det är möjligt att det finns dominerande folkgrupper i icke-europeiska länder som egentligen är lika lättpåverkade men att de inte har en lika fientligt inställd mediekår. Det intressanta här är inte huruvida vissa folkgrupper är mer lättpåverkade än andra utan att det går att manipulera oss att agera på ett sätt som inte är rationellt genom att påverka vår moralsyn och stimulera vårt moraliska beslutssystem.

Medias knep för att lura dig att invandringsmotstånd är omoraliskt
Om det nu är så att européer är benägna till en universell moralsyn och benägna att agera i enlighet med denna moralsyn istället för att gå efter egenintresset, eller gruppintresset, finns det ett antal knep en fientligt inställd mediekår skulle kunna ta till för att påverka vår moralsyn och lura oss att gå emot oss själva i invandringsfrågan. Följande metoder tycker jag mig ha noterat från medias sida:

1. Koppla revirhävdande hos européer som fenomen till moraliskt tvivelaktighet genom att använda svepande och svårdefinierade begrepp som t.ex ”hatisk”, ”rasistisk”, ”främlingsfientlig”, eller att man på något annat sätt är en moraliskt tvivelaktig person. På ett förståndsmässigt plan vet du vad som är bäst för dig, men ditt lättpåverkade moraliska beslutssystem gör att du vill göra det som är moraliskt rätt istället.

2. Framställ personer som arbetar för en politik som går ut på att ett av européer dominerat land ska ha en restriktiv syn på vilka utlänningar som ska få komma dit som moraliskt förkastliga. Du vet på ett förståndsmässigt plan vilket parti du vill rösta på utifrån deras politik, men genom att media lyfter fram vissa individer från det partiet som moraliskt förkastliga gör det dig benägen att rösta på andra partier, ditt moraliska beslutssystem vill inte gynna moraliskt tvivelaktiga personer.

3. Framställ etnocentrism hos personer av europeisk härkomst som moraliskt förkastligt, tex genom att använda ord som ”vit-makt” eller ”nazism”. Detta samtidigt som man inte kritiserar de många organisationer som i dagens Sverige verkar utifrån ett etnocentriskt-solidariskt gruppvärdesintresse när det handlar om grupper som inte är av europeisk härkomst. Känner du att etnocentrism hos ditt eget folk är moraliskt förkastligt blir det lättare för dig att svälja proinvandringspropaganda.

4.Tjata konstant om nazisterna, förintelsen, ondskefulla vita slavägare, elakheter kopplade till den europeiska kolonialismen, vita poliser i USA som använt våld mot svarta och försök på andra sätt utmåla personer av europeisk härkomst som moraliskt förkastliga. Lyft fram blonda och blåögda brottslingar som Hagamannen men gör så mycket som möjligt för att mörka etniciteten hos grova brottslingar av annan härkomst, slaveriägande hos andra folkslag och undvika att belysa folkmord utförda av utomeuropeiska folkslag. Lyckas man övertyga dig om att ditt eget folk är moraliskt tvivelaktigt blir det lättare för ditt moraliska beslutssystem att ta ställning för invandring.

5. Nedvärdera kulturarvet och olika nationella symboler. Leta ständigt efter moraliska tveksamheter hos kungar och andra historiska storheter och kulturbärare som frammanar känslor av nationell stolthet samtidigt som man uppmålar andra folkslags historia och nationella symboler i ett mer positivt sken. Underminera tradtioner och högtider kopplade till det egna folket och lyft fram positiva aspekter hos andra folkgruppers traditioner. Det är lättare för dig att acceptera invandring om du känner att du kommer från en patetisk kultur, med en patetisk historia och patetiska traditioner och där personer som frammanat nationell stolthet uppmålas som moraliskt förkastliga.

6. Framställ eventuella problem hos människor av utom-europeisk etnicitet som ett resultat av påstådd diskriminering , rasism, antiziganism, vithetsnormer eller på annat sätt ett resultat av omoraliskt beteede från vita än ett resultat av deras egna tillkortakommanden. Om du tror att samhällsproblem kopplade till invandring beror på moralisk tvivelaktighet hos ditt eget folk snarare än på invandringen i sig är det lättare för dig att acceptera den.

7. Framställ Darwinistiska, evolutionspsykologiska förklaringsmodeller till mänskligt beteende som moraliskt tveksamma och lyft fram andra förklaringsmodeller som de som är vanliga inom sociologiska svammelteorier istället. Att ha ett beteende som gynnar sig själv eller närbesläktade individer i konkurrens med andra är evolutionsteorins grundrecept för framgång. Eftersom beteendet att tillåta massinvandring står i direkt motsatsförhållande till denna evolutionsteorins grundsats riskerar den få människor mer kritiska till invandring om teorin tillåts få den huvudplacering den förtjänar att ha som förklaringsmodell till mänskligt beteende.

En intressant om än något ovidkommande fråga är om huruvida chefer på olika medieföretag tvingas stå med piskan för att ovanstående åtta och andra tänkbara metoder ska användas för att framställa revirhävdande och invandringsmotstånd som omoraliskt, eller om journalisterna köpt sin egen propaganda så till den grad att de själva är övertygade om att det är moraliskt rätt att ljuga och manipulera folket till att accceptera massinvandring.

Moralisk moteld
Teorin är alltså att européer är starkt benägna att agera i enlighet med ett moralsystem snarare än utifrån ett snävt egenintresse, att vi är starkt benägna att bestraffa omoraliska handlingar, att ett moraliskt argument bör vara av universell, snarare än av dubbel, natur för att vi ska ta det till oss och att vårt moralsystem manipuleras på oss via propaganda i skola och i media för att framställa vårt gruppintresse som omoraliskt och därigenom få oss att gå emot det.

För att som fri debattör, mediekanal, eller politiker arbeta mot massinvandring bör man alltså ifrågasätta metoder som används för att få massinvandringsmotstånd att framstå som moraliskt förkastligt och istället betona att massinvandringsmotstånd är moraliskt riktigt och inte bara riktigt ur ett själviskt perspektiv eller utifrån ett gruppvärdesperspektiv. Följande är exempel på hur:

  • Använd medias epitet, både negativa och positiva, mot dem själva för att vrida epitetklistrarvapnet ur deras händer, samt även till viss del för att synliggöra vilka propagandaverktyg de använder sig utav, vilket gör dem mindre effektiva.
  • Tydliggör när media och andra aktörer som propagerar för massinvandring visar bristande moral för att förknippa invandringsförespråkande med moralisk tvivelaktighet.
  • Betona den moralisk tvivelaktighet som finns hos utlänningar som kommer hit och söker asyl, snarare än att det är synd om dem. Du känner instinktivt att du inte vill lämna plats åt moraliskt tvivelaktiga människor.
  • Betona att det är moraliskt rätt att värna rätten till sitt land. Frågan är om man som parti kan nå sin fulla potential om man i princip ställer upp på medias diktat att det är negativt att värna rätten till sitt land, men att man är emot invandring av ekonomiska eller andra skäl.
  • Betona att homogena länder, begränsad invandring och nationellt självbestämmande leder till en bättre värld.

Mer konkreta exempel på moralisk snarare än egennyttig argumentation
Ni kommer kanske ihåg hur den gamle moderatledaren Bo Lundgren pratade om att han ville sänka skatten med 200 miljarder. För de rika människor som är Moderaternas kärnväljare lät det bra, men det är att vädja till egennytta snarare än moral och Lundgren förlorade valet. Reinfeldt, med en god känsla för moralargument, ville istället att det skulle bli mer lönsamt att arbeta. Förslagsvis kan man göra det mer lönsamt att arbeta genom att sänka skatten för de som tjänar mycket pengar. Genom att föreslå essentiellt samma sak som Bo Lundgren men vädja till människors moraltänkande snarare än deras egennytta så kunde Reinfeldt bli statsminister. Moralargument kan alltså vara effektiva.

Följande är, bra eller mindre bra, exempel på ungefär hur man kan framföra moraliska argument mot invandring, ungefär med samma metoder som media använder moraliska argument för invandring.

-De som vill ge romer från sydosteuropa gratis campingmöjligheter men förvägrar andra etniska grupper samma rätt kan rätteligen beskrivas som proziganistiska rasister som vill dela upp mänskligheten i en hierarki där vissa etniska grupper ska få speciella fördelar framför andra.

-Den som hävdar att romer tigger på grund av antiziganism och diskriminering från det omgivande samhället framför antiskandinavistiska, alternativt européofoba konspirationsteorier med rasistiska undertoner.

-Det är omoraliskt att vi beviljar uppehållstillstånd till människor som kommer hit och söker asyl med uppenbart falska historier, som de inte kan eller vill prestera tillräckliga bevis för och kastar bort sina pass för att deras falska påståenden om nationalitet eller ålder inte ska gå att motbevisa. Det är ovärdigt att ge bort sitt land till lögnare och sagoberättare.

-Det är synd om människor som råkar vara födda i någon av jordklotets mångkulturella helveteshärdar där solidaritet mellan människor saknas, grupp står mot grupp och grovt våld som skjutningar och handgranatkastande förekommer. Däremot löser vi inte problemet med mångkulturella motsättningar i dessa människors hemländer genom att låta dem flytta till Sverige, vi skapar bara mångkulturella motsättningar även i Sverige.

-Det är en sympatisk tanke att vilja bevara Sverige svenskt. (För att vara kongruent och på grund av vår tendens att sträva efter en universell moralsyn så måste alla andra tilldelas den rent principiella moraliska rätten att hävda rätten till ett territorium, även exempelvis samer och företrädesvis muslimska folkslag, annars framstår man själv som moraliskt tvivelaktig.) Endast genom att länder får styra över sig själva och vilka som ska tillåtas komma över landets gränser kan vi bevara en sann mångfald i världen och bevara våra olika unika och värdefulla folk och kulturer. För mycket migration och överstatlighet leder till att vi blir en enda grå likriktad massa.

-De stora bristerna i familjeplanering som finns i vissa delar av världen, speciellt i Afrika där det finns många länder där kvinnorna föder uppåt sex barn per kvinna, är ett stort problem. De höga födelsetalen leder till fattigdom och konflikter. Sverige kan, i den mån vi anser oss ha råd, hjälpa till med familjeplaneringen så att inte familjerna skaffar fler barn än de har råd att försörja. Skaffar de för många barn skapas ett tryck på befolkningen att flytta till länder där man sköter familjeplaneringen på ett bättre sätt.

-Homogenitet är grunden för ett solidarisk okorrumperat samhälle, där människor känner tilltro till varandra, känner samhörighet och att de strävar åt samma håll. Mångkultur leder bara till misstro, konflikter och krav på kvotering istället för meritokrati.

Du kan säkert komma på bättre exempel själv. Det är som sagt nyttigt, tror jag, om man vill bilda opinion i invandringsfrågan, att känna till lite om vårt moraliska beslutssystem och hur detta kan utnyttjas till att genom manipulation få oss att fatta beslut som inte är till gagn för oss själva, ibland utan att vi förstår hur det gått till.

Annonser