Etikettarkiv: kulturväven

Kommunstyrelsen avslår offentliggörande av Balticpengar

Kommunstyrelsen avslår tidigare lagt medborgarförslag om att kommunfullmäktige ska rekommendera offentliggörande av kapitalströmmar till Balticgruppen.

Kommunstyrelsen skriver i sitt beslut:

”Henrik Agerhäll har genom ett medborgarförslag uppmanat kommunfullmäktige att besluta att den summan kommunen skall via det gemensamägda bolaget betalat till Balticgruppen för förstudier samt de byggentreprenader som gjorts i samband med bygget skall offentliggöras för att underlätta granskningen av hur kommunen sköter sina ekonomiska förehavanden. Det Agerhäll efterfrågar är handlingar och uppgifter som finns i bolaget Väven AB som kommunen äger tillsammans med Balticgruppen AB, kommunen äger 50% av aktierna och har två ledamöter i styrelsen som består av 4 personer. Kommunen har därmed inte ett bestämmande inflytande på det sätt som krävs för att bolaget ska omfattas av offentlighetsprincipen enligt bestämmelserna i Offentlighets och sekretesslagen. Eftersom kommunen inte innehar ett bestämmande inflytande har kommunfullmäktige ingen möjlighet att beordra bolaget att lämna ut allmänna handlingar utan kan bara rekommendera att bolaget ska följa offentlighetsprincipen. Bolaget är en egen juridisk person och beslutar själva om sina angelägenheter. Umeå kommuns hyreskostnader för lokaler i Väven regleras enligt hyresavtalet mellan Umeå Kommun och Väven i Umeå AB
Tillkommande kostnader för lokalanpassning för kommunens egna verksamheter tillkommer utifrån verksamheternas egna önskemål och de
lokalanpassningar som är gjorda.”

Som ägare av hälften av aktierna i bolaget föreligger inget juridiskt problem för kommunen att lämna ut hyresavtal med Balticgruppen och andra avtal som reglerar hur pengar från skattebetalarna kanaliseras till Balticgruppen. Kommunens hyreskostnader enligt tidigare skrivet avtal är i sig oväsentliga. Kulturväven kommer gå med aktningsvärd vinst varje år på grund av att hyresnivåerna är satta så högt, varför en betydande del av de hyrespengar kommunen betalar till bolaget kommer gå tillbaka till kommunen då kommunen är hälftenägare av bolaget. För att kunna reda ut kommunens verkliga kostnader behöver man känna till även vilken kvadratmeterhyra Balticgruppen kommer få betala. Här obstruerar alltså kommunen…

Annonser

Aktieägaravtal angående Väven i Umeå AB

Jag fick till sist tag på aktieägaravtalet angående bolaget Väven i Umeå AB som Umeå kommun i torsdags på ett styrelsemöte med Umeå kommunföretag beslutade bilda. Aktieägaravtalet finns tillgängligt i pdf-format nedan.

Vad som framgår ur avtalet

Umeå kommun förbinder sig att hyra 15000 kvadratmeter lokaler i 25 år. Årshyran skall utgöras av nio procent av totalkostnaden. Hyran skall räknas upp med konsumentprisindex. Umeå kommun svarar som hyresgäst för alla drifts och underhållskostnader, dessa ingår ej i hyran. Eventuell fastighetsskatt svarar respektive hyresgäst för. Totalkostnaden uppskattas bli 26000 kr per kvadratmeter.

Årshyran för kommunen skulle alltså bli, om totalkostnaden blir 26000 kr per kvadratmeter, (26000*15000)*0.09= 35 100 000 kr.

Eventuella konflikter mellan kommunen och Balticgruppen skall avgöras genom ett skiljeförfarande och hållas hemliga för kommunens medborgare.

Läs avtalet

Aktieägaravtal plus bolagsordning för Väven i Umeå AB

Hyresavtal Umeå Kommun
Hyresavtal Baltic