Tag Archives: kulturmötenas hus

Kommunstyrelsen avslår offentliggörande av Balticpengar

Kommunstyrelsen avslår tidigare lagt medborgarförslag om att kommunfullmäktige ska rekommendera offentliggörande av kapitalströmmar till Balticgruppen.

Kommunstyrelsen skriver i sitt beslut:

”Henrik Agerhäll har genom ett medborgarförslag uppmanat kommunfullmäktige att besluta att den summan kommunen skall via det gemensamägda bolaget betalat till Balticgruppen för förstudier samt de byggentreprenader som gjorts i samband med bygget skall offentliggöras för att underlätta granskningen av hur kommunen sköter sina ekonomiska förehavanden. Det Agerhäll efterfrågar är handlingar och uppgifter som finns i bolaget Väven AB som kommunen äger tillsammans med Balticgruppen AB, kommunen äger 50% av aktierna och har två ledamöter i styrelsen som består av 4 personer. Kommunen har därmed inte ett bestämmande inflytande på det sätt som krävs för att bolaget ska omfattas av offentlighetsprincipen enligt bestämmelserna i Offentlighets och sekretesslagen. Eftersom kommunen inte innehar ett bestämmande inflytande har kommunfullmäktige ingen möjlighet att beordra bolaget att lämna ut allmänna handlingar utan kan bara rekommendera att bolaget ska följa offentlighetsprincipen. Bolaget är en egen juridisk person och beslutar själva om sina angelägenheter. Umeå kommuns hyreskostnader för lokaler i Väven regleras enligt hyresavtalet mellan Umeå Kommun och Väven i Umeå AB
Tillkommande kostnader för lokalanpassning för kommunens egna verksamheter tillkommer utifrån verksamheternas egna önskemål och de
lokalanpassningar som är gjorda.”

Som ägare av hälften av aktierna i bolaget föreligger inget juridiskt problem för kommunen att lämna ut hyresavtal med Balticgruppen och andra avtal som reglerar hur pengar från skattebetalarna kanaliseras till Balticgruppen. Kommunens hyreskostnader enligt tidigare skrivet avtal är i sig oväsentliga. Kulturväven kommer gå med aktningsvärd vinst varje år på grund av att hyresnivåerna är satta så högt, varför en betydande del av de hyrespengar kommunen betalar till bolaget kommer gå tillbaka till kommunen då kommunen är hälftenägare av bolaget. För att kunna reda ut kommunens verkliga kostnader behöver man känna till även vilken kvadratmeterhyra Balticgruppen kommer få betala. Här obstruerar alltså kommunen…

Annonser

Umeå kommun skänker 190 miljoner till Balticgruppen

Skickade in nedanstående insändare till VK. Gjorde lite överslagsräkningar och kom fram till att kommunen förlorar närmare 190 miljoner kronor på att ta in Balticgruppen som delägare i projektet jämfört med vad det skulle kostat att finansiera projektet med ett vanligt banklån…

—————————————————–
Jag har tittat lite närmare på det bolag, Väven i Umeå AB som Umeå kommun bildat tillsammans med Balticgruppen.

Vad jag kan läsa ut av de avtal kommunen fattat tillsammans med Balticgruppen förbinder sig kommunen att hyra 15000 kvadratmeter i en byggnad på ena sidan Strandvägen i 25 år. Balticgruppen å sin sida förbinder sig att hyra 7700 kvadratmeter i 25 år varav 5500 är avsedda för hotell och 2200 kr är avsedda för kommersiella ändamål.

Det gemensamägda bolaget kommer genomföra två separata upphandlingar, en upphandling rörande den byggnad där Balticgruppen kommer hyra lokaler och en upphandling rörande den byggnad där kommunen skall hyra lokaler.

I avtalet är bestämt att hyran skall uppgå till nio procent av byggkostnaden för respektive entreprenad årligen. Hyran uppräknas årligen med konsumentprisindex. Hyresavtalet löper på 25 år och hyran är av typen kallhyra. El, värme, vatten och renovering (vilket kan komma att behövas inom 25 år) betalas av respektive hyregäst. Beräknad byggkostnad per kvadratmeter ligger på 26000 kronor. Totalkostnaden för den del av byggnaden kommunen planerar hyra kommer alltså preliminärt ligga på 26000*15000 = 390 miljoner kronor och årshyran för kommunen kommer ligga på 26000*15000*0.09 = 35 100 000 kr.

Tar du ett vanligt banklån där banken hävdar att du bara betalar nio procent i årsränta men att ditt lånebelopp kommer räknas upp med konsumentprisindex varje år så betalar du egentligen en högre hyra om 9 + 3.3 = 12.3 procent i ränta. Detta om man använder SCB:s siffror från april där inflationen på årsbasis låg på 3.3 procent. Denna ränta kan jämföras med de ettåriga bolåneräntor villaägare betalar som i dagsläget ligger på omkring 4.3 procent.

Den del av hyran som kommunen betalar till sig själv är ointressant ur skattebetalarsynpunkt. Där är byggkostnaden mer intressant. Däremot är den del av kommunens pengar som går till Balticgruppen intressant. Utgår man ifrån att byggkostnaden per kvadratmeter blir densamma för de två entreprenaderna kommer ungefär en fjärdedel av de pengar kommunen betalar i hyra gå till Balticgruppen. Detta eftersom de båda aktörerna äger hälften av bolaget vardera emedan Balticgruppen bara kommer hyra en tredjedel av lokalerna.

Mer formellt kommer kommunen betala (15000-7700)*26000*0.09/2 = 8 541 000 kr årligen till Balitcgruppen. Eftersom hyran uppräknas med konsumentprisindex som just nu ligger på 3.3 procent kan detta jämföras med en årlig bankränteinbetalning om (15000-7700)*26000*(0.09+0.033)/2 = 11 672 700 kr. Låt oss säga att kommunen tagit ett banklån med en årsränta om 4.3 procent istället för att släppa in Balticgruppen som delägare. Då hade man istället för 11 672 700 kr till Baltic per år fått betala (15000-7700)*26000*0.043/2 = 4 080 700 kr per år i bankränta.

Mellanskillnaden om 7 592 000 kr årligen utgör, om Baltic tar ett lån med 4.3 procent i årsränta för att finansiera sin del, av ren vinst för Balticgruppen. Då avtalet löper över 25 år kan Balticgruppen räkna med en vinst i affären om 189 800 000 kr. Kommunen förlorar alltså närmare 190 miljoner på att släppa in Balticgruppen som delägare istället för att ta ett banklån. Det är bara att gratulera Balticgruppen till ännu en god affär.

/Henrik Agerhäll

Aktieägaravtal angående Väven i Umeå AB

Jag fick till sist tag på aktieägaravtalet angående bolaget Väven i Umeå AB som Umeå kommun i torsdags på ett styrelsemöte med Umeå kommunföretag beslutade bilda. Aktieägaravtalet finns tillgängligt i pdf-format nedan.

Vad som framgår ur avtalet

Umeå kommun förbinder sig att hyra 15000 kvadratmeter lokaler i 25 år. Årshyran skall utgöras av nio procent av totalkostnaden. Hyran skall räknas upp med konsumentprisindex. Umeå kommun svarar som hyresgäst för alla drifts och underhållskostnader, dessa ingår ej i hyran. Eventuell fastighetsskatt svarar respektive hyresgäst för. Totalkostnaden uppskattas bli 26000 kr per kvadratmeter.

Årshyran för kommunen skulle alltså bli, om totalkostnaden blir 26000 kr per kvadratmeter, (26000*15000)*0.09= 35 100 000 kr.

Eventuella konflikter mellan kommunen och Balticgruppen skall avgöras genom ett skiljeförfarande och hållas hemliga för kommunens medborgare.

Läs avtalet

Aktieägaravtal plus bolagsordning för Väven i Umeå AB

Hyresavtal Umeå Kommun
Hyresavtal Baltic